Skargi i wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skargi i wnioski


Miejscem przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków jest Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mieszczący się w budynku w Będzinie przy ul. Kościuszki 58
– codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy urzędu w budynku w Będzinie przy ul. Kościuszki 58:
 
•    w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:30 po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie, osobiście lub telefonicznie

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

1)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23); LINK
2)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). LINK

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:


•    pisemnie,
•    telegraficznie,
•    za pomocą dalekopisu,
•    telefaxem,
•    pocztą elektroniczną,
•    ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:


•    imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
•    adres wnoszącego


Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest
w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:

  1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a. - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
  3. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
  4. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
  5. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
  6. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Uwaga!

Proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)